meer informatie of vandaag nog spelen? bel: 06-15334189

Algemene Voorwaarden Deventer Escape

Inhoud

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

Artikel 3: Algemeen

Artikel 4: Aanbod en offertes

Artikel 5 Annulering

Artikel 6 Prijzen

Artikel 7 Aantal spelers

Artikel 8 Verplichtingen van de klant

Artikel 9 Begeleiding

Artikel 10 Spelmaterialen

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten:

Artikel 12 Kosten in geval van herroeping

Artikel 13 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 14 Facturatie en betaling

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring

Artikel 16 Overmacht

Artikel 17 Geheimhouding

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Begeleider: de medewerker van Deventer Escape die op locatie of op afstand het spel begeleidt;

3.   Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemers;

4.   Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een spel van Deventer Escape afneemt of die een offerte bij Deventer Escape heeft aangevraagd;

5.   Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt

6.   Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant of consument en Deventer Escape;

7.   Spel: de escaperoom of het (begeleide) GPS spel dat door Deventer Escape is ontwikkeld en verkocht;

8.   Speler: de natuurlijke persoon die het spel speelt;

9. Spelmaterialen: Alle spelmaterialen die tijdens het spelen van het spel door Deventer Escape aan elk team van het spel ter beschikking wordt gesteld;

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Deventer Escape
Mart stamstraat 15
7425AJ Deventer
Nederland 

T 0615334189
E info@deventer-escaperoom.nl
KVK 63591650
BTW nummer NL138569605B01

Artikel 3: Algemeen
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die Deventer Escape met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van Deventer Escape.

2.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Deventer Escape voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.   Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

4.   De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.   Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Deventer Escape vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

6.   Deventer Escape heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 4: Aanbod en offertes
1.   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

2.   De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Deventer Escape opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop Deventer Escape haar aanbieding baseert. Indien de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, dan worden de extra kosten die Deventer Escape daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

3.   Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van Deventer Escape binden Deventer Escape niet.

4.   Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij Deventer Escape berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Deventer Escape. Deventer Escape behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

Artikel 5 Annulering
1.   Deventer Escape hanteert een annuleringsbeleid waarbij de klant een reservering van een spel tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos kan annuleren.

2.   Deventer Escape behoudt het recht om €40,- annuleringskosten in rekening te brengen wanneer een spel binnen 48 uur voor aanvang wordt geannuleerd.

3.   Wanneer een spel niet wordt geannuleerd, of bij het niet komen opdagen (no show), wordt 50% van het totaalbedrag van het uitje in rekening gebracht.

4.   Annuleringen kunnen telefonisch of per email doorgegeven worden.

5.   Ongunstige weersomstandigheden op de dag van uitvoering geven de klant niet het recht een buitenspel kosteloos te annuleren.

Artikel 6 Prijzen
1.   Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw.

2.   Deventer Escape heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7 Aantal spelers
1.   Het toegestane aantal spelers hangt af per spel, en staan vermeld bij de activiteit bij het reserveren.

2.   Van het maximale aantal spelers kan worden afgeweken bij uitzondering, en alleen in overleg met Deventer Escape.

3.   Wanneer er bij een afspraak meer dan het maximaal toegestane aantal spelers aanwezig zijn zonder dat dit is overlegt met Deventer Escape, dan behoudt Deventer Escape of de begeleider het recht om de groep af te wijzen en het spel niet door te laten gaan.

Artikel 8 Verplichtingen van de klant
1.   De klant dient ervoor zorg te dragen dat de spelers van het spel tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden nakomen.

2.   De klant staat ervoor in dat Deventer Escape alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren.

3.   De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Deventer Escape verstrekte gegevens en informatie.

4.   Wordt het verrichten van diensten vertraagd door toedoen van de klant, dan is Deventer Escape gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant door te berekenen.

5.   De klant is gehouden Deventer Escape onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

6.   Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, dan is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, dan is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.   De klant vrijwaart Deventer Escape voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

8.   De klant is verantwoordelijk voor handelingen van spelers. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door spelers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de klant betaald worden.

9.   De klant zal geen handelingen tijdens het spelen van het spel verrichten die:

·         In strijd zijn met de wet;

·         De rechten van derden schenden;

·         Ethisch onverantwoord zijn.

Artikel 9 Begeleiding
1.   De spelers zijn verplicht gedurende het spel de aanwijzingen en instructies van de begeleider op te volgen.

2.   Wanneer tijdens het spel blijkt dat een speler fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dan kan de speler van verdere deelname worden uitgesloten. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van Deventer Escape op vergoeding van eventuele schade.

3.   Indien de klant of spelers tijdens het spel een vraag en/of klacht hebben, dan dienen zij zich te wenden tot de begeleider.

Artikel 10 Spelmaterialen
1.   Gedurende het spel worden door Deventer Escape aan elk team van het spel spelmaterialen ter beschikking gesteld.

2.   De spelmaterialen blijven te allen tijde eigendom van Deventer Escape.

3.   Het is niet toegestaan veranderingen aan de spelmaterialen aan te brengen of om de spelmaterialen te repareren.

4.   De speler mag de spelmaterialen enkel gebruiken overeenkomstig de door de begeleider gegeven instructies.

5.   Indien de klant niet in staat is om, om welke reden dan ook, alle ter beschikking gestelde spelmaterialen na afloop van het spel aan Deventer Escape te retourneren, dan is de klant aan Deventer Escape een door Deventer Escape te bepalen schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende verkoopprijs van de spelmaterialen.

6.   De klant is vanaf het moment dat de spelmaterialen ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de spelmaterialen.

Artikel 11 Herroepingsrecht bij levering van producten:
1.   Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.

2.   Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.   Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.   Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

5.   De herroepingsrecht vervalt wanneer de klant gebruik heeft gemaakt van het product.

Artikel 12 Kosten in geval van herroeping
1.   Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Deventer Escape of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.   Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4.   De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 13 Uitsluiting herroepingsrecht
1.   De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

·         die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

·         die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

·         die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

·         die snel kunnen bederven of verouderen;

·         waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed

·         heeft;

·         voor losse kranten en tijdschriften;

·         voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

·         voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 14 Facturatie en betaling
1.   Facturatie geschiedt achteraf het spelen van een spel, tenzij anders afgesproken. De betalingstermijn is 14 dagen.

2.   Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

3.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Deventer Escape op de klant onmiddellijk opeisbaar.

4.   Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

5.   Deventer Escape kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Deventer Escape verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en verjaring
1.   Deventer Escape kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

·         Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in Artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

·         Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

2.   Deventer Escape is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het spelen van het spel, zoals verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen.

3.   Deventer Escape is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Deventer Escape is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.   Deventer Escape is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, overlijden, schade of lichamelijk letsel die ontstaan zijn tijdens het spelen van het spel of voor eventuele boetes die aan de klant zijn opgelegd tijdens het spelen van het spel. Het spelen van het spel is geheel voor eigen risico. Indien de klant of een speler tijdens het spelen van het spel schade toebrengt aan zichzelf en/of aan derden, dan is de klant of de betreffende speler daar zelf verantwoordelijk voor. Deventer Escape kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

5.   Deventer Escape is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van het spel wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant.

6.   Deventer Escape is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van andere spelers.

7.   Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen er toe leiden dat een spel niet geheel gespeeld kan worden. Deventer Escape kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.   Deventer Escape is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.   Indien Deventer Escape aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Deventer Escape beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag.

10.De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Deventer Escape of haar ondergeschikten.

11.Alle aanspraken jegens Deventer Escape die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Deventer Escape zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 16 Overmacht
1.   Van overmacht aan de zijde van Deventer Escape is onder andere sprake indien Deventer Escape verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, diefstal, ziekte of familieomstandigheden van de begeleider, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades en verkeersstoring.

2.   Indien er sprake is van overmacht, dan zal Deventer Escape niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, uit te voeren, zullen zowel Deventer Escape als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 17 Geheimhouding
1.   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

2.   Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Deventer Escape gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Deventer Escape zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Deventer Escape niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten
1.   De intellectuele eigendomsrechten op door Deventer Escape bedachte, ontwikkelde of tot stand gebrachte ideeën, concepten, activiteiten, spellen en dergelijke zullen alleen bij Deventer Escape berusten.

2.   Alle door Deventer Escape verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Deventer Escape worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.   Het is niet toegestaan het spel (deels) te kopiëren, te reproduceren, te verkopen of op enige wijze commercieel belang te hebben bij de exploitatie van het spel of een spel dat daarvan afgeleid is.

4.   Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Deventer Escape, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Deventer Escape daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

5.   Indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, worden de foto’s van de klant die hij heeft gemaakt tijdens het spelen van het spel door Deventer Escape ter promotie van de spellen gebruikt. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken.

Artikel 19 Bevoegde rechter en toepasselijk recht
1.   Op elke overeenkomst tussen Deventer Escape en de klant is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Deventer Escape worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Deventer Escape gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Deventer Escape schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.